Deze website is opgezet als informatieve site van coöperatie Alkmaar Energie u.a., hierna te noemen AlkmaaEnergie | om, en heeft niet als primaire doel het afsluiten van transacties. In geval dat u via deze website op een onderliggende site, wel de mogelijkheid heeft om verplichtingen met AlkmaarEnergie | om aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene voorwaarden van het desbetreffende product en/of dienst. Wij adviseren niet bij het sluiten van een overeenkomst via het Internet.

Functioneren website

AlkmaarEnergie | om stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor AlkmaarEnergie | om een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. AlkmaarEnergie | om vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op de website

AlkmaarEnergie | om stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor AlkmaarEnergie | om de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als verkoop-/ en huurprijzen, rentetarieven, rendementen, kostenberekeningen en overige calculaties niet kan garanderen. Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we u aan om contact op te nemen met een adviseur van de verkopende partners om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren. Middels de website zijn brochures te downloaden van producten. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens in brochures zijn slechts informatief bedoeld. AlkmaarEnergie | om behoudt zich het recht voor om brochures te wijzigen of aan te passen. Hierover kan niet gereclameerd worden.

De informatie op deze website, waaronder verkoopprijzen, tarieven, rendementen en de resultaten van de kostenberekeningen of andere calculaties zijn van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met AlkmaarEnergie | om of met een adviseur van één van onze partners, waarbij uw relevante financiële, juridische en fiscale omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat AlkmaarEnergie | om niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij AlkmaarEnergie | om en/of haar partners. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en AlkmaarEnergie | om in het algemeen, waaronder tevens begrepen know-how en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en /of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade de berokkenen aan of onrechtvaardig voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van AlkmaarEnergie | om. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van AlkmaarEnergie | om en/of haar partners, behoudt AlkmaarEnergie | om zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Verwijzingen hyperlinks

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AlkmaarEnergie | om, het beschikbare gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is niet toegestaan om de hyperlink www.alkmaarenergie.nl (een technisch commando, dat verwijst naar de website van AlkmaarEnergie | om, waarbij de website binnen de kaders van AlkmaarEnergie | om verschijnt) aan te brengen. In geval u zich niet houdt aan het bovenstaande, behoudt AlkmaarEnergie | om zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van deze disclaimer kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Laastste update: Juni 2018